پس از برگزاری جلسه کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس حسابداران و مدیران مالی محورهای تخصصی و فرعی کنفرانس به شرح زیر تصویب گردید:

 

محورهای کنفرانس:

 • نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقای عملکرد سازمان
 • نقش حسابداران و مدیران مالی در توسعه اقتصادی
 • نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاههای کشور
 • مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورتهای مالی
 • رابطه صورتهای مالی با اهداف گزارشگری
 • نقش صورتهای مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
 • مکانیزم های تامین مالی
 • نقش مدیران مالی در مدیریت بازار
 • مدیران مالی و شناخت ریسک
 • اصول مالی رفتاری
 • ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای ایرانی
 • نقش حاکمیت شرکتی در ارتقاء عملکرد واحدهای تجاری
 • ارزیابی استانداردهای بین المللی در شرایط اقتصادی کشور
 • حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش استانداردهای حسابداری ایران در اعتباردهی به صورتهای مالی
 • ضرورت حسابرسی تقلب
 • لزوم بکارگیری حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی
 • لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی
 • ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
 • فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری ایران
 • الزامات گزارشگری بورس و اوراق بهادار تهران
 • آسیب شناسی مالی در ایران
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت مالی و حسابداری